Law, Religion and State

תחום המחקר של משפט ודת הוא תחום פורח עם כתיבת מחקרית ענפה. אולם בתוך תחום זה לא קיים מרחב לאינטראקציה בין-לאומית ובין-תרבותית בין החוקרים בתחום. על כן הפקולטה למשפטים החליטה להשיק כתב עת חדש שמטרתו לספק פורום מחקרי בין-לאומי לבחינת האינטראקציה בין משפט, דת ומדינה.

בין השאר, כתב העת יתייחס לנושאים הבאים:
אספקטים משפטיים ופוליטיים של מסורות דתיות שונות
מחקר השוואתי בין מסורות דתיות שונות
בחינת יחסי הגומלין בין מסורות דתיות מערכות משפט, ומערכות פוליטיות מגוונות
חקירת מערכת היחסים בין דת, משפט ומדינה.

כתב העת מתוכנן לצאת בצורה דו-שנתית, כאשר אחד הכרכים יהיה מבוסס על ניירות שיוצגו בכנס בינ"ל שנתי.

כתב העת יוצא באדיבות תרומתם הנדיבה של רומי ואסתר תייגר מלונדון, אנגליה.

כתב עת